Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Jakt och rovdjur

Vem har mest rätt till älgen?

Syfte

Syftet med övningen är att synliggöra olika åsikter kring människans rätt och förhållande till naturen och dess tillgångar, samt kan användas för att ge möjligheter till personliga ställningstaganden och framhålla betydelsen av sådana.

Eleven tränas i att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Genomförande

Genomförande

Övningen är en värderingsövning i form av "stå-på-linje-övning". Deltagarna tar ställning med sin kropp genom att ställa sig på den markering de väljer längs en skala.

Lappar med siffrorna 1-6 finns utlagda längs en tänkt linje på golvet. Ledaren presenterar frågeställningen. Deltagarna uppmanas att tyst bestämma sig på vilken siffra de vill placera sig på, utifrån de ytterlighetsalternativ som presenteras på siffra 1 respektive 6. Alla uppmanas att bestämma sig innan någon placerar ut sig. Detta är viktigt eftersom risken annars är att någon följer en annan utan att själv först tänka klart.

De som sedan står på samma siffra kan prata med varandra om varför de valt just det alternativet. Ibland har man tänkt väldigt lika, ibland har man tänkt olika men ändå hamnat på samma siffra.

Avsluta med att låta grupperna berätta för varandra vad de pratade om.  Den som vill får byta plats.

Fråga: Vem anser du har den främsta rätten till rådjur och älg?

 1. Människan som jägare       

2.              3.             4.             5.           

6. Vilda rovdjur

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist