Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Svårigheten att enas

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas förståelse för att det kan finnas svårigheter i att kompromissa. Övningen berör temat demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och eleverna tränas i att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter.

Övningen ger också träning i analysförmåga, så som föreslå lösningar, och lösa problem med anpassning till viss situation/sammanhang.

Genomförande

Börja med att läsa bakgrundstexten högt för hela gruppen. Dela sedan in deltagarna i par och låt dem diskutera hur de skulle vilja lösa problemet. Vill de skjuta alla vargar? Skjuta några vargar? Hägna in alla djuren? Sluta med löshundsjakt? Komma på lösningar som skyddar hundar och tamdjur? Vilka i så fall? Acceptera att en del djur tas? Vargvalparna flyttar ju nästan alltid så fler vargar än nu kommer byn inte beröras av ändå. 

De måste enas om EN lösning som de vill prova.

Para sedan ihop paren med ett annat par och låt dessa fyra diskutera och enas. Fortsätt på detta vis tills det har bildats två större grupper och de inom vardera grupp är eniga. Låt sedan dessa två grupper presentera sina respektive lösningar för varandra. Du som ledare visualiserar det de kommit fram till genom att till exempel punkta ner stödord på ett stort papper eller tavla.

Diskutera i helgrupp: Gick det att enas om en strategi i vardera grupp? Tog det lång tid att enas om en lösning? Var det svårt eller lätt? Blev lösningarna i de två halvgrupperna lika eller olika? Upplevde de att de hade tillräckligt med kunskap om rovdjur, jakt, tamdjursnäring osv för att kunna fatta beslut eller var det något de kände att de behövde veta mer om? Tror deltagarna att det skulle fungera att förvalta rovdjuren på "bynivå"? Eller behövs det någon myndighet, tex länsstyrelserna eller Naturvårdsverket?

Denna övning ställer stora krav på att deltagarna kan diskutera och argumentera på ett respektfullt sätt.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist