Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Olika syn på rovdjuren - undersökande övning

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap och förståelse för olika människors och intresseorganisationers syn på rovdjuren och rovdjursförvaltning. Övningen ger möjlighet till tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar samt reflektion om aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Genomförande

Steg 1. Deltagarna delas in i grupper och tilldelas en varsin intresseorganisation (se exempel nedan). Gruppen får sedan hjälpas åt att söka information om vad deras tilldelade organisation tycker om dagens rovdjursförvaltning och politik. Bra eller dåligt? Bör den förändras? Varför? Hur ska den förändras i så fall?

På Rovdjurscentrets huvudwebbplats www.de5stora.com finns presentationer av vad de flesta berörda intresseorganisationer tycker i rovdjursfrågan. Information kan dock med fördel också sökas på organisationernas egna hemsidor eller genom direktkontakt med organisationen.

Exempel på konkreta frågor som kan ställas till organisationerna vid direktkontakt:

Vad anser organisationen om antalet och utbredningen? Finns förslag på annat antal/utbredning? Vad anser organisationen om möjlighet till ersättning och bidrag? Vad är viktigast i förvaltningen just nu? Vad anser organisationen om jakt på rovdjur, både laglig och olaglig?

Steg 2. När deltagarna har hittat information delas de in i tvärgrupper med minst en elev från varje intresseorganisation i varje ny grupp. Därefter får de presenterar för varandra vad de kommit fram till att just deras intresseorganisation tycker och vilka förändringar de vill ha.

Varje tvärgrupp sammanställer på lämpligt sätt de likheter och skillnader som finns mellan organisationernas synsätt om rovdjur. Varje tvärgrupp kan som avslutning redovisa för hela gruppen vad de kommit fram till. Du som ledare åskådliggör detta på tavla eller på block.

Förslag på intresseorganisationer:

  • WWF
  • LRF
  • Fåravelsförbundet
  • Rennäringen
  • Fäbodbruket
  • Naturskyddsföreningen
  • Rovdjursföreningen
  • Jägareförbundet
  • Ekoturismföreningen

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist