Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Hotade arter i rödlistan

Syfte

Syftet med övningen är att öka kunskapen och förståelsen för att många arter är hotade och vilka olika hotbilder som finns för dessa arter. Inom ramen för övningen kan föras diskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt, samt diskussioner om naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Övningen ger träning i tolkning och granskning av information med koppling till biologi i faktatexter. 

Genomförande

Låt deltagarna (enskilt eller i grupp) välja ett eller flera arter ur ArtDatabankens rödlista och beskriva dess biologi och hotbilder muntligt och/eller skriftligt.

Grupperna presenterar muntligt vad de kommit fram till. Finns gemensamma hotbilder för de arter som valts ut? 

Låt deltagarna också leta information om eventuellt bevarandearbete kring arten. Görs något? Vad görs i så fall och vem gör det? Vad borde göras?

Gruppen kan med fördel avslutningsvis diskutera vilka hotbilder som finns för de stora rovdjuren och hur man jobbar med bevarande av dessa arter. 

Rödlistan och information om den finns på ArtDatabankens hemsida

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist