Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning

Vem har företräde till naturen?

Syfte

Syftet med övningen är att synliggöra olika åsikter om hur vi människor kan nyttja naturen som resurs, samt kan användas för att ge möjligheter till personliga ställningstaganden och framhålla betydelsen av sådana.

Eleven tränas i att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Genomförande

Övningen är en värderingsövning i form av "stå-på-linje-övning". Deltagarna tar ställning med sin kropp genom att ställa sig på den markering de väljer längs en skala.

Lappar med siffrorna 1-6 finns utlagda längs en tänkt linje på golvet. Ledaren presenterar frågeställningen. Deltagarna uppmanas att tyst bestämma sig på vilken siffra de vill placera sig på, utifrån de ytterlighetsalternativ som presenteras på siffra 1 respektive 6. Alla uppmanas att bestämma sig innan någon placerar ut sig. Detta är viktigt eftersom risken annars är att någon följer en annan utan att själv först tänka klart.

De som sedan står på samma siffra kan prata med varandra om varför de valt just det alternativet. Ibland har man tänkt väldigt lika, ibland har man tänkt olika men ändå hamnat på samma siffra.

Avsluta med att låta grupperna berätta för varandra vad de pratade om.  Den som vill får byta plats.

Frågeställning: Vem har företräde till naturen?

1. Människan har rätt att försöka styra naturen                 

2.                    3.                    4.                    5.                   

6. Människan ska påverka så lite som möjligt

Övrigt

Den här övningen är hämtad från WWF:s studiematerial ”Att leva med rovdjur”.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist