Biologisk mångfald och ekosystem

Varför är det viktigt med många olika arter?

Runtom i världen finns miljontals olika arter och olika livsområden. Inom varje art finns också en variation där individer har olika egenskaper. Variationen av arter, livsområden och individer kallar vi för biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden är viktig av flera olika anledningar. Ju fler arter, livsmiljöer och olika individer som finns desto stabilare är naturen. En stabil natur gör att vi får tillgång till sådant som är helt nödvändigt för att leva - till exempel mat, rent vatten, ren luft och olika material. Stabil och fungerande natur ger också  möjlighet till naturupplevelser, glädje och hälsa. 

Det beräknas finnas 5-100 miljoner arter i världen.

Det beräknas finnas 5-100 miljoner arter i världen.

Arter försvinner

Ibland försvinner arter från jorden, och så har det alltid varit. Men just nu hotas fler arter av utrotning än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. 114 gånger snabbare än normalt! Det är ohållbart och av den anledningen har Sverige lovat att bevara många arter. Bland annat rovdjuren.

Arter blir hotade när vi använder deras livsmiljöer för att bygga nya städer, vägar och gruvor. Jordbruk och skogsbruk kan också hota arter om det inte görs på ett hållbart sätt. Klimatförändringar som sker när vi människor släpper ut växthusgaser och gifter leder också till att arter hotas. Dessutom jagar, fiskar och samlar vi en del arter i alldeles för stora mängder. 

Idag finns mer än 2 000 hotade arter i Sverige och mer än 35 000 hotade arter i världen.  -  © Stephan Gäfvert

Idag finns mer än 2 000 hotade arter i Sverige och mer än 35 000 hotade arter i världen.

Hur går det för rovdjuren?

Stora rovdjur är en grupp av djur som minskar runtom i världen. Ofta sker detta på grund av att deras livsområden minskar när vi människor använder det till annat, men också på grund av hård jakt.

Våra svenska rovdjur blev skyddade på 1900-talet och tack vare det har de ökat de senaste hundra åren. Utmaningen nu är att de ska fortsätta finnas och inte minska i antal igen trots att de kan orsaka problem för oss människor. Det är många som är engagerade i det arbetet.

I den svenska rödlistan år 2020 kategoriseras järven och lodjuret som "sårbara", vargen som "starkt hotad" och björnen som "nära hotad".

Rovdjurens roll i ekosystemet

Alla arter som lever i samma område påverkar varandra. Det kallar man för ekosystem.

De stora rovdjuren är en naturlig del i de flesta ekosystem och de kan ha stor effekt på andra arter som lever i samma system. De kan till exempel påverka antalet växtätande djur, vilket i sin tur kan påverka vilka växter som det finns mycket och lite av. Ett annat exempel är att de kan lämna matrester efter sig som små rovdjur kan äta.

Forskning visar att rovdjurens påverkan på ekosystemen i Sverige är mindre än på många andra ställen i världen. Det beror på att i vårt land har människan själv mycket stark påverkan och därför syns rovdjurens effekt lite mindre här. Men rovdjuren saknar förstås inte helt påverkan på andra arter i Sverige.

Vargens matrester gör så att järven får lättare att hitta mat året runt, vilket troligen kommer att medföra att järven kan sprida sig längre söderut i landet.  -  © Magnus Elander

Vargens matrester gör så att järven får lättare att hitta mat året runt, vilket troligen kommer att medföra att järven kan sprida sig längre söderut i landet.

Ungefär hur många hotade arter finns det i Sverige?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Ökar eller minskar antalet stora rovdjur i världen?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Är svenska rovdjur fler eller färre än för 100 år sedan?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist