Rovdjur och skolans målsättningar

Rovdjur är ett tema som har tydliga kopplingar till många av läroplanernas mål, både till övergripande och ämnesspecifika mål. Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne lämpar det sig också väl för att träna olika förmågor  - till exempel att lyssna, söka information, värdera och förstå information och växla perspektiv. 

Exempel på koppling till övergripande mål i läroplanen:

 • Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.
 • Eleven ska använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
 • Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
 • Eleven ska tränas i att arbeta självständigt, samt att kunna analysera en fråga ur historiskt, internationellt och etiskt perspektiv. Eleverna ska också förstå grunden i demokrati.

 - © Magnus Elander

Exempel på koppling till ämnesspecifika mål inom biologi:

Exempel mål år f-3

 • Djur och växter i närmiljön, hur de grupperas samt namn på några vanliga arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. 

Exempel mål år 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen. 
 • Djurs, växters och andra organismers liv. 
 • Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Exempel mål år 7-9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
 • Diskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Exempel på rovdjurens koppling ämnesspecifika mål i andra ämnen än biologi:

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
 • De nationella minoriteterna kultur, historia och rättigheter.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.
 - © Rovdjurscentret De 5 Stora

Fem viktiga förmågor 

Det finns fem förmågor som är utpekade som avgörande för att klara av målen i läroplanen - dessa kallas "The big five" och är:

Analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga. 

Träna förmågorna med De 5 Stora

Dessa fem förmågor handlar bland annat om att kunna samla, värdera och bedöma information, men också att kunna samtala, föreslå lösningar och växla perspektiv. 

Eftersom de 5 stora rovdjuren I Sverige är ett engagerande ämne lämpar det sig väl att träna dessa förmågor.

 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist