Så säger läroplanen 

Rovdjur är ett engagerande ämne och vi hoppas därför att Rovdjursskolans övningar därmed kan fungera bra som ett stöd i den strävan som läroplanen uttrycker.

I läroplanens övergripande riktlinjer anges bland annat att:

 • Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.
 • Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
 • Eleven ska använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
 • Eleven ska få kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
 • Eleven ska få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Dessutom ska eleven tränas i att arbeta självständigt, samt att kunna analysera en fråga ur historiskt, internationellt och etiskt perspektiv. Eleverna ska också förstå grunden i demokrati.

Inom biologi och naturorienterade ämnen anges bland annat att:

Elever i år 1-3 ska få kunskap om:

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 Elever i år 4-6 ska få kunskap om:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Elever i år 7-9 ska få kunskap om:

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Rovdjursfrågan är ämnesövergripande och kan vara ett arbetsområde inom flera olika ämnen, till exempel historia och bild.